facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

CHÍP DAO + CÁN DAO CNC C.P.T
06 IR A60 BMA Mảnh tiện ren 60° 06 IR A60 BMA (112610) Cái C.P.T
08 IR 1.25 ISO BMA Mảnh tiện ren 08 IR 1.25 ISO BMA Cái C.P.T
08 IR A55 BMA Mảnh tiện ren 55° 08 IR A55 BMA (112640) Cái C.P.T
08 IR A60 BMA Mảnh tiện ren 60° 08 IR A60 BMA (112644) Cái C.P.T
11 IR 1.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 11 IR 1.0 ISO BMA (115851) Cái C.P.T
11 IR 1.5 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 11 IR 1.5 ISO BMA (115858) Cái C.P.T
11 IR 19 W BMA Mảnh tiện ren WHIT 11 IR 19 W BMA (112870) Cái C.P.T
11 IR 2.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 11 IR 2.0 ISO BMA (115881) Cái C.P.T
11 IR A60 BMA Mảnh tiện ren 60° 11 IR A60 BMA (112902) Cái C.P.T
16 ER 1.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 ER 1.0 ISO BMA (116008) Cái C.P.T
16 ER 1.25 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 ER 1.25 ISO BMA (117093) Cái C.P.T
16 ER 1.5 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 ER 1.5 ISO BMA (116018) Cái C.P.T
16 ER 1.5 ISO MXC Mảnh tiện ren ISO 16 ER 1.5 ISO MXC  (116022) Cái C.P.T
16 ER 1.75 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 ER 1.75 ISO BMA (117102) Cái C.P.T
16 ER 11 W BMA Mảnh tiện ren WHIT 16 ER 11 W BMA (113023) Cái C.P.T
16 ER 12UN BMA Mảnh tiện ren UN 16 ER 12UN BMA (113980) Cái C.P.T
16 ER 14 W BMA Mảnh tiện ren WHIT 16 ER 14 W BMA (113034) Cái C.P.T
16 ER 19 W BMA Mảnh tiện ren WHIT 16 ER 19 W BMA (113051) Cái C.P.T
16 ER 2.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 ER 2.0 ISO BMA (116079) Cái C.P.T
16 ER 2.5 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 ER 2.5 ISO BMA (116086) Cái C.P.T
16 ER 3.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 ER 3.0 ISO BMA (116103) Cái C.P.T
16 ER A60 BMA Mảnh tiện ren 60° 16 ER A60 BMA (113133) Cái C.P.T
16 ER AG60 BMA Mảnh tiện ren 60° 16 ER AG60 BMA (114109) Cái C.P.T
16 IR 1.5 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 IR 1.5 ISO BMA (116223) Cái C.P.T
16 IR 11 W BMA Mảnh tiện ren WHIT 16 IR 11 W BMA (113225) Cái C.P.T
16 IR 12UN BMA Mảnh tiện ren UN 16 IR 12UN BMA (114207) Cái C.P.T
16 IR 14 W BMA Mảnh tiện ren WHIT 16 IR 14 W BMA (113236) Cái C.P.T
16 IR 2.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 IR 2.0 ISO BMA (116284) Cái C.P.T
16 IR 2.5 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 IR 2.5 ISO BMA (116291) Cái C.P.T
16 IR 3.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 16 IR 3.0 ISO BMA (116306) Cái C.P.T
16 IR AG55 BMA Mảnh tiện ren 55° 16 IR AG55 BMA (114310) Cái C.P.T
16 IR AG60 BMA Mảnh tiện ren 60° 16 IR AG60 BMA (114316) Cái C.P.T
22 ER 3.5 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 22 ER 3.5 ISO BMA (116380) Cái C.P.T
22 ER 4.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 22 ER 4.0 ISO BMA (116386) Cái C.P.T
22 ER 5.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 22 ER 5.0 ISO BMA (116399) Cái C.P.T
22 ER 6.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 22 ER 6.0 ISO BMA (116408) Cái C.P.T
22 IR 3.5 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 22 IR 3.5 ISO BMA (116439) Cái C.P.T
22 IR 4.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 22 IR 4.0 ISO BMA (116446) Cái C.P.T
22 IR 4.5 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 22 IR 4.5 ISO BMA (116452) Cái C.P.T
22 IR 6.0 ISO BMA Mảnh tiện ren ISO 22 IR 6.0 ISO BMA (116467) Cái C.P.T
22 IR N60 BMA Mảnh tiện ren 60° 22 IR N60 BMA (113492) Cái C.P.T
MIR 6 L15 27 NPT BXC Thanh tiện móc lỗ ren MIR 6 L15 27 NPT BXC Cái C.P.T
SER 10 10 M11 Cán tiện ren ngoài SER 10 10 M11 (121584) Cái C.P.T
SER 16 16 H16 Cán tiện ren ngoài SER 16 16 H16 (113712) Cái C.P.T
SER 2020 K16 Cán tiện ren ngoài SER 2020 K16 (113713) Cái C.P.T
SER 25 25 M16 Cán tiện ren ngoài SER 25 25 M16 (113714) Cái C.P.T
SER 25 25 M22U Cán tiện ren ngoài SER 25 25 M22U (114766) Cái C.P.T
SIR 0007 K08 Cán tiện ren trong SIR 0007 K08 (113756) Cái C.P.T
SIR 0010 H11 Cán tiện ren trong SIR 0010 H11 (113757) Cái C.P.T
SIR 0016 P16 Cán tiện ren trong SIR 0016 P16 (113761) Cái C.P.T
SIR 0020 P16 Cán tiện ren trong SIR 0020 P16 (113762) Cái C.P.T
SIR 0020 P22 Cán tiện ren trong SIR 0020 P22 (113763) Cái C.P.T
SIR 0025 R16 Cán tiện ren trong SIR 0025 R16 (113764) Cái C.P.T

Sản phẩm khác