facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Chốt dẫn hướng khuôn dập - GP 20CR
CD10*100 Chốt D 10*100
CD10*50 Chốt D 10*50
CD10*60 Chốt D 10*60
CD10*70 Chốt D 10*70
CD10*80 Chốt D 10*80
CD12*100 Chốt D 12*100
CD12*60 Chốt D 12*60
CD12*70 Chốt D 12*70
CD12*80(71G) Chốt D 12*80 *
CD12*80. Chốt D 12*80.
CD12*90(70G) Chốt D 12*90
CD14*100(120G) Chốt D 14*100 *
CD14*100(2) Chốt D 14*100(2)
CD14*110 * Chốt D 14*110 *
CD14*120 Chốt D 14*120
CD14*60 Chốt D 14*60
CD14*70 Chốt D 14*70
CD14*80(96G) Chốt D 14*80
CD14*90(108.3G) Chốt D 14*90
CD16*100 (156TG) Chốt D 16*100
CD16*110(172G) Chốt D 16*110
CD16*120 (2) Chốt D 16*120 (2)
CD16*120(189G) Chốt D 16*120 *
CD16*130 * Chốt D 16*130 *
CD16*140 Chốt D 16*140
CD16*150 * Chốt D 16*150 *
CD16*160 * Chốt D 16*160 *
CD16*200 Chốt D 16*200
CD16*50 Chốt D 16*50
CD16*60 Chốt D 16*60
CD16*70(109.6G) Chốt D 16*70
CD16*80(125G) Chốt D 16*80
CD16*90(141G) Chốt D 16*90
CD16*90 **SGOH Chốt D 16*90 **SGOH
CD18*100 * Chốt D 18*100 *
CD18*100(2) Chốt D 18*100(2)
CD18*150 Chốt D 18*150
CD18*80 Chốt D 18*80
CD20*100(243.3G) Chốt D 20*100
CD20*100(2) Chốt D 20*100(2)
CD20*110 * Chốt D 20*110 *
CD20*120 * Chốt D 20*120 *
CD20*130 * Chốt D 20*130 *
CD20*140 Chốt D 20*140
CD20*150 * Chốt D 20*150 *
CD20*160 * Chốt D 20*160 *
CD20*170 * Chốt D 20*170 *
CD20*180 * Chốt D 20*180 *
CD20*200 Chốt D 20*200
CD20*60(146.7G) Chốt D 20*60.
CD20*70 Chốt D 20*70
CD20*80. Chốt D 20*80
CD20*90(220.6G) Chốt D 20*90
CD25*100 - SUJ2 Chốt D 25*100
CD25*110 * Chốt D 25*110
CD25*130 Chốt D 25*130
CD25*200 Chốt D 25*200

 

 

Sản phẩm khác