facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Chốt dẫn hướng khuôn ép nhựa
CA01 Chốt A10*100
CA02 Chốt A10*50
CA03 Chốt A10*60
CA04 Chốt A10*70
CA05 Chốt A10*80
CA06 Chốt A10*90
CA07 Chốt A12*100
CA08 Chốt A12*100(2)
CA12*110 Chốt A12*110
CA12*120 Chốt A12*120
CA11 Chốt A12*130
CA12 Chốt A12*140 *
CA13 Chốt A12*150
CA14 Chốt A12*160 *
CA15 Chốt A12*180 *
CA16 Chốt A12*200 *
CA17 Chốt A12*60
CA18 Chốt A12*70
CA19 Chốt A12*80
CA20 Chốt A12*90
CAM01 Chốt A13*70 MISUMI
CA21 Chốt A14*100
CA22 Chốt A14*110 *
CA23 Chốt A14*120 *
CA24 Chốt A14*130 *
CA25 Chốt A14*140
CA26 Chốt A14*150
CA27 Chốt A14*160
CA28 Chốt A14*180
CA29 Chốt A14*200
CA30 Chốt A14*50
CA31 Chốt A14*60
CA32 Chốt A14*70
CA33 Chốt A14*80
CA14*90 Chốt A14*90
CA16*100 Chốt A16*100
CA210 Chốt A16*100 (2)
CA16*120 Chốt A16*120
CA212 Chốt A16*130
CA213 Chốt A16*140
CA214 Chốt A16*150 *
CA215 Chốt A16*160 *
CA16*180 Chốt A16*180
CA370 Chốt A16*180
CA217 Chốt A16*200 *
CA16*250 Chốt A16*250
CA219 Chốt A16*250 *
CA16*60 Chốt A16*60
CA16*70 Chốt A16*70
CA16*80 Chốt A16*80
CA16*90(141.2G) Chốt A16*90
CA18*100 Chốt A18*100
CA225 Chốt A18*120 *
CA226 Chốt A18*130
CA227 Chốt A18*140 *
CA228 Chốt A18*150 *
CA229 Chốt A18*180 *
CA18*200 Chốt A18*200
CA18*80 Chốt A18*80
CA18*90 Chốt A18*90
CA232 Chốt A20*100 *
CA233 Chốt A20*100 *(2)
CA20*110 Chốt A20*110.
CA20*120 Chốt A20*120 *
CA236 Chốt A20*130 *
CA237 Chốt A20*140 *
CA20*150 Chốt A20*150 *
CA239 Chốt A20*160 *
CA240 Chốt A20*170 *
CA241 Chốt A20*180 *
CA20*200 Chốt A20*200
CA243 Chốt A20*200 * (2)
CA244 Chốt A20*220
CA245 Chốt A20*240
CA246 Chốt A20*240 (2)
CA247 Chốt A20*250
CA248 Chốt A20*250 * (2)
CA249 Chốt A20*260 *
CA20*280 Chốt A20*280
CA251 Chốt A20*300 *
CA20*320 Chốt A20*320
CA253 Chốt A20*340
CA254 Chốt A20*350
CA255 Chốt A20*360 *
CA256 Chốt A20*60
CA257 Chốt A20*60(2)
CA258 Chốt A20*70
CA20*80 Chốt A20*80
CA20*90(221G) Chốt A20*90
CA261 Chốt A2017-HYZ
CA25*100 Chốt A25*100
CA263 Chốt A25*110,
CA25*120 Chốt A25*120
CA25*130 Chốt A25*130
CA25*140 Chốt A25*140
CA25*150 Chốt A25*150
CA268 Chốt A25*160 *
CA25*180 Chốt A25*180
CA25*200 Chốt A25*200
CA25*220 Chốt A25*220
CA272 Chốt A25*240 *
CA25*250 Chốt A25*250
CA274 Chốt A25*260 *
CA25*280 Chốt A25*280
CA25*300 Chốt A25*300
CA277 Chốt A25*320
CA25*340 Chốt A25*340
CA279 Chốt A25*350 *
CA25*360 Chốt A25*360
CA281 Chốt A25*380
CA282 Chốt A25*400 *
CA283 Chốt A25*60
CA284 Chốt A25*70
CA285 Chốt A25*80
CA306 Chốt A25*90 (30*8)
CA30*100 Chốt A30*100
CA308 Chốt A30*110
CA30*120 Chốt A30*120
CA30*130 Chốt A30*130
CA30*140 Chốt A30*140
CA30*150 Chốt A30*150
CA30*160 Chốt A30*160
CA314 Chốt A30*170 *
CA30*180 Chốt A30*180
CA30*200 Chốt A30*200*
CA317 Chốt A30*220
CA318 Chốt A30*240
CA30*250 Chốt A30*250
CA320 Chốt A30*260 *
CA30*280 Chốt A30*280
CA322 Chốt A30*300,
CA323 Chốt A30*320
CA324 Chốt A30*320,
CA325 Chốt A30*340 *
CA326 Chốt A30*340 *,
CA327 Chốt A30*350
CA328 Chốt A30*350,
CA30*360 Chốt A30*360
CA30*400 Chốt A30*400
CA331 Chốt A30*80
CA332 Chốt A30*90
CA333 Chốt A35*120 *
CA334 Chốt A35*130
CA335 Chốt A35*140
CA336 Chốt A35*150
CA337 Chốt A35*160
CA338 Chốt A35*180
CA35*200 Chốt A35*200
CA35*220 Chốt A35*220
CA341 Chốt A35*230
CA342 Chốt A35*240
CA35*250 Chốt A35*250
CA344 Chốt A35*260
CA345 Chốt A35*280
CA35*300 Chốt A35*300
CA347 Chốt A35*320
CA348 Chốt A35*350
CA35*400 Chốt A35*400
CA350 Chốt A40*100
CA40*120 Chốt A40*120
CAK01 Chốt A40*120 KV
CAK02 Chốt A40*120 KV.
CA40*130 Chốt A40*130 *
CAK03 Chốt A40*130 KV
CA353 Chốt A40*130KV
CA354 Chốt A40*140 *
CA355 Chốt A40*140 *,
CA40*150 Chốt A40*150
CA356 Chốt A40*160
CA357 Chốt A40*180 *
CA40*200 Chốt A40*200
CA359 Chốt A40*220
CA360 Chốt A40*240
CA361 Chốt A40*250
CA362 Chốt A40*260
CA363 Chốt A40*280
CA364 Chốt A40*300
CA365 Chốt A40*320
CA366 Chốt A40*350 *
CA367 Chốt A40*380
CA368 Chốt A40*400
CAK04 Chốt A50*130 KV
CAK05 Chốt A50*140 KV

 

 

Sản phẩm khác