facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB - VIỆT NAM
1 NB 10MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 10MM 10mm
Size: 10 × 110 × 60 × 6.35
 Onishi/Japan  109.000
1 NB 12MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 12MM 12mm
Size: 12 × 110 × 60 × 6.35
 Onishi/Japan  111.000
1 NB 14MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 14MM 14mm
Size: 14 × 110 × 60 × 6.35
 Onishi/Japan  133.000
1 NB 16MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 16MM 16mm
Size: 16 * 115 * 65 * 6.35
 Onishi/Japan  138.000
1 NB 18MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 18MM 18mm
Size: 18 × 115 × 65 × 6.35
 Onishi/Japan  153.000
1 NB 20MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 20MM 20mm
Size: 20.0 × 120 × 70 × 6.35
 Onishi/Japan  180.000
1 NB 4MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 4MM 4mm
Size: 4.0 × 100 × 50 × 6.35
 Onishi/Japan  104.000
1 NB 6MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 6MM 6mm
Size: 6.0 × 105 × 55 × 6.35
 Onishi/Japan  104.000
1 NB 8MM Mũi khoan gỗ ngắn Onishi 1 NB 8MM 8mm
Size: 8 * 105 * 55 * 6.35
 Onishi/Japan  104.000
2 NP 10MM Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 10MM 10mm
Size: 10 * 185 * 120 * 6.35
 Onishi/Japan  109.000
2 NP 12MM Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 12MM 12mm
Size: 12 × 185 × 120 × 6.35
 Onishi/Japan  111.000
2 NP 14MM Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 14MM 14mm
Size: 14 * 205 * 135 * 6.35
 Onishi/Japan  133.000
3 NP 16MM Mũi khoan gỗ Onishi 3 NP 16MM 16mm
Size: 16 * 205 * 135 * 6.35
 Onishi/Japan  143.000
2 NP 18MM Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 18MM 18mm
Size: 18 * 205 * 135 * 6.35
 Onishi/Japan  162.000
2 NP 20MM Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 20MM 20mm
Size: 20 * 205 * 135 * 6,35
 Onishi/Japan  185.000
2 NP 4MM Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 4MM 4mm
Size: 4 × 150 × 85 × 6.35
 Onishi/Japan  117.000
2 NP 6MM Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 6MM 6mm
Size: 6 × 165 × 100 × 6.35
 Onishi/Japan  117.000
2 NP 8MM Mũi khoan gỗ Onishi 2 NP 8MM 8mm
Size: 8 × 165 × 100 × 6.35
 Onishi/Japan  105.000
3 KM 10MM Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 10MM 10mm
Size: 10 × 250 × 180 × 6.5
 Onishi/Japan  184.000
3 KM 12MM Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 12MM 12mm
Size: 12 × 250 × 180 × 6.5
 Onishi/Japan  189.000
3 KM 14MM Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 14MM 14mm
Size: 14 × 300 x 230 x 10
 Onishi/Japan  219.000
3 KM 16MM Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 16MM 16mm
Size: 16 × 300 × 230 × 10
 Onishi/Japan  243.000
3 KM 18MM Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 18MM 18mm
Size: 18 × 310 × 240 × 10
 Onishi/Japan  274.000
3 KM 20MM Mũi khoan sâu gỗ Onishi 3 KM 20MM 20mm
Size: 20 × 320 × 250 × 10
 Onishi/Japan  313.000

Sản phẩm khác