facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MŨI TARO HỆ MÉT (Dùng bằng tay, Bộ 3 cây thô, bán tinh, tinh)
Taro tay SKC M3x0.5, 3pcs/set
Taro tay SKC M4x0.7, 3pcs/set
Taro tay SKC M5x0.8, 3pcs/set
Taro tay SKC M6x1, 3pcs/set
Taro tay SKC M8x1.25, 3pcs/set
Taro tay SKC M10x1.5, 3pcs/set
Taro tay SKC M12x1.75, 3pcs/set
Taro tay SKC M14x2, 3pcs/set
Taro tay SKC M16x2, 3pcs/set
Taro tay SKC M18x2.5, 3pcs/set
Taro tay SKC M20x2.5, 3pcs/set
Taro tay SKC M22x2.5, 3pcs/set
Taro tay SKC M24x3.0, 3pcs/set
Taro tay SKC M26x3.0, 3pcs/set
Taro tay SKC M27x3.0, 3pcs/set
Taro tay SKC M28x3.0, 3pcs/set
Taro tay SKC M30x3.5, 3pcs/set
Taro tay SKC M34x3.5, 3pcs/set
Taro tay SKC M36x4.0, 3pcs/set

Sản phẩm khác