facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MŨI TARO XOẮN TRẮNG (Spiral Fluted Taps)	 YAMAWA
MŨI TARO XOẮN TRẮNG (Spiral Fluted Taps)    
Bitmap
         Thép các bon trung bình S25C~S45C             Thép các bon thấp ~S25C, thép gia nhiệt 25~35HRC, Thép đúc SC, Đồng Cu, Nhôm Al, Hợp kim nhôm AC, ACD
Bitmap    

* Nếu công việc cần gia công chính là thép S25C~S45C và gia công Nhôm thì mũi taro này là lựa chọn tối ưu.

SPP1.4C SP   P1   M 1.4 X 0.3
SPP1.6D SP   P1   M 1.6 X 0.35
SPP1.7D SP   P1   M 1.7 X 0.35
SPP2.0E SP   P1   M 2 X 0.4
SPP2.5F SP   P1   M 2.5 X 0.45
SPP2.6F SP   P1   M 2.6 X 0.45
SPP3.0G SP   P1   M 3 X 0.5
SPQ4.0I SP   P2   M 4 X 0.7
SPP5.0G SP   P1   M 5 X 0.5
SPQ5.0K SP   P2   M 5 X 0.8
SPP6.0G SP   P1   M 6 X 0.5
SPQ6.0J SP   P2   M 6 X 0.75
SPQ6.0M SP   P2   M 6 X 1
SPQ7.0M SP   P2   M 7 X 1
SPQ8.0J SP   P2   M 8 X 0.75
SPQ8.0M SP   P2   M 8 X 1
SPQ8.0N SP   P2   M 8 X 1.25
SPQ010M SP   P2   M 10 X 1
SPQ010N SP   P2   M 10 X 1.25
SPQ010O SP   P2   M 10 X 1.5
SPQ012P SP   P2   M 12 X 1.75
SPQ012O SP   P2   M 12 X 1.5
SPQ012N SP   P2   M 12 X 1.25
SPQ014Q SP   P2   M 14 X 2
SPQ014O SP   P2   M 14 X 1.5
SPQ016Q SP   P2   M 16 X 2
SPQ016O SP   P2   M 16 X 1.5
SPR018R SP   P3   M 18 X 2.5
SPQ018O SP   P2   M 18 X 1.5
SPR020R SP   P3   M 20 X 2.5
SPR020O SP   P3   M 20 X 1.5
SPR024S SP   P3   M 24 X 3
SPS030T SP   P4   M 30 X 3.5
SPMS036U SP   P4   M 36 X 4
SPMS042V SP   P4   M 42 X 4.5
SPQU04N SP   P2   1/4 - 20UNC
SPQU05O SP   P2   5/16 - 18UNC
SPQU06P SP   P2   3/8  - 16UNC
SPRU08R SP   P3   1/2 - 13UNC

Sản phẩm khác