facebook
Zalo
Zalo
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Ống đồng bắn lỗ  ( điện cực)
ODV-1.3*400 Ống đồng bắn lỗ vàng 1.3*400
ODD0.5*500 Ống đồng đỏ bắn lỗ 0.5*500
ODV1.8*400. Ống đồng vàng bắn 1.8*400 mm
ODV0.8*500 Ống đồng vàng bắn lỗ  0.8*500
ODV0.15*200 Ống đồng vàng bắn lỗ 0.15*200
ODV0.3*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 0.3*400
ODV0.4*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 0.4*400
ODV0.5*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 0.5*400
ODV0.6*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 0.6*400
ODV0.7*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 0.7*400
ODV0.8*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 0.8*400
ODV0.9*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 0.9*400
ODV1*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1*400
ODV1.1*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.1*400
ODV1.2*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.2*400
ODV1.3*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.3*400
ODV1.4*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.4*400
ODV1.5*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.5*400
ODV1.6*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.6*400
ODV1.7*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.7*400
ODV1.8*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.8*400
ODV1.9*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 1.9*400
ODV2*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2*400
ODV2.1*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.1*400
ODV2.2*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.2*400
ODV2.3*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.3*400
ODV2.4*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.4*400
ODV2.5*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.5*400
ODV2.6*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.6*400
ODV2.7*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.7*400
ODV2.8*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.8*400
ODV2.9*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 2.9*400
ODV3*400 Ống đồng vàng bắn lỗ 3*400

Sản phẩm khác